Welcome to Office of the Dhamma Education Area 8
หนังสือภายนอก
ที่ ปส 0208/ว47 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโรงเรียน 17 มิ.ย. 65
ที่ ปส 0208/ว36 เรื่อง ตรวจสอบบัญชีรายละเอียดการเข้าสู่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม 24 พ.ค. 65
ที่ ปส 0208/ว31 เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565 18 เม.ย. 65
ที่ ปส 0208/ว27 เรื่อง แจ้งปฏิทินและแนวปฏิบัติการดำเนินการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 28 มี.ค. 65
ที่ ปส 0208/ว22 เรื่อง อนุทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 16 มี.ค. 65
ที่ ปส 0208/ว21 เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 10 มี.ค. 65
ที่ ปส 0208/ว20 เรื่อง มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด (Max.) ในการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับศูนย์สอบ 10 มี.ค. 65
ที่ ปส 0208/ว18 เรื่อง ส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ปีการศึกษา 2564 01 มี.ค. 65
ที่ ปส 0208/ว17 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2) 01 มี.ค. 65
ที่ ปส 0208/ว16 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การนับเวลาเรียน การอนุมัติการจบการศึกษา และการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2564 28 ก.พ. 65
คำสั่ง
คำสั่ง ที่ 1/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับสนามสอบ 18 ม.ค. 65
คำสั่ง ที่ 9/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2564 01 ธ.ค. 64
คำสั่ง ที่ 8/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ 14 03 พ.ย. 64
คำสั่ง ที่ 7/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสารประกอบการอบรม 03 พ.ย. 64
คำสั่ง ที่ 6/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับศูนย์สอบ 03 พ.ย. 64
คำสั่ง ที่ 5/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2564 03 พ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ผู้บริหาร

พระโสภณพุทธิธาดา
รก.ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๘
สายตรงผู้บริหาร
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๘
Office of the Dhamma Education Area 8
๖๑๒/๑ หมู่ที่ ๘ ถ.ริมโขง ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย ๔๓๐๐๐  โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๖๑๑๕๒
ผู้ดูแลระบบ : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Online :  User