ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบรายงานการออกประกาศนียบัตร ปพ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 141.95 KB 21
พระราชบัญญัติ
พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.29 KB 210
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.49 KB 184
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 225.75 KB 180
กฎกระทรวง
กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ.2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.22 KB 185
ประกาศ
ประกาศมหาเถรสมาคม ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 178
ประกาศประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ฉบับที่ 1) 193
ประกาศ พศ. เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับงบเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ (ฉบับที่ 2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 16.84 KB 143
ประกาศ พศ. เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับงบเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ (ฉบับที่ 1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 117
ข้อบังคับ
ข้อบังคับ กศป. ว่าด้วยโครงสร้างการบริหารงานและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม และสถานศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.04 KB 211
ข้อบังคับ กศป. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 291.39 KB 178
คำสั่ง
คำสั่งมหาเถรสมาคม ที่ 1/2564 เรื่อง กรณีพระภิกษุสามเณรเรียนวิชา หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 180
เอกสารทั่วไป
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จศป. แผนกสามัญศึกษา 5 ก.พ.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 284.76 KB 226
แนวปฏิบัติแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ปพ.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 187
คู่มือปฏิบัติงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 197
คู่มือการจัดทำจัดเก็บรักษาแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) 183
แบบคำขอรับงบเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์2564 (กรณีโรงเรียนพระปริยัติธรรม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.29 KB 157
แบบคำขอรับงบเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์2564 (กรณีโรงเรียนพระปริยัติธรรม) .doc Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 114
ใบนำส่งสิ่งของทางไปรษณีย์โดยชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ ใบอนุญาตเลขที่ 206/2564 Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.53 KB 85