02 : ข้อมูลผู้บริหาร


พระโสภณพุทธิธาดา
ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8

 

พระครูรัตโนภาส
รองประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8


 
พระเมธีปริยัติธาดา
รองประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8พระครูสุภกิจโกศล
เลขานุการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8