หนังสือภายนอก
ที่ ปส 0208/ว31 เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565 (อ่าน 334) 18 เม.ย. 65
ที่ ปส 0208/ว27 เรื่อง แจ้งปฏิทินและแนวปฏิบัติการดำเนินการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 174) 28 มี.ค. 65
ที่ ปส 0208/ว22 เรื่อง อนุทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 351) 16 มี.ค. 65
ที่ ปส 0208/ว21 เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 213) 10 มี.ค. 65
ที่ ปส 0208/ว20 เรื่อง มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด (Max.) ในการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับศูนย์สอบ (อ่าน 73) 10 มี.ค. 65
ที่ ปส 0208/ว18 เรื่อง ส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 270) 01 มี.ค. 65
ที่ ปส 0208/ว17 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2) (อ่าน 245) 01 มี.ค. 65
ที่ ปส 0208/ว16 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การนับเวลาเรียน การอนุมัติการจบการศึกษา และการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 283) 28 ก.พ. 65
ที่ ปส 0208/ว14 เรื่อง ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA นักเรียนชั้น ม.6 จำนวน 6 ภาคเรียน (อ่าน 246) 23 ก.พ. 65
ที่ ปส 0208/ว166 เรื่อง การจัดสอบ B-NET ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 380) 29 ธ.ค. 64
ที่ ปส 0208/ว142 เรื่อง การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 480) 18 พ.ย. 64
ที่ ปส 0208/139 เรื่อง ขออนุเคราะห์บุคลากรท่านเป็นกรรมการและประชุมคณะกรรมการจัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (อ่าน 185) 03 พ.ย. 64
ที่ ปส 0208/138 เรื่อง ขออนุเคราะห์บุคลากรท่านเป็นกรรมการและประชุมคณะกรรมการจัดทำเอกสารประกอบการอบรม (อ่าน 171) 03 พ.ย. 64
ที่ ปส 0208/137 เรื่อง นิมนต์เป็นกรรมการและประชุมคณะกรรมการจัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ 14 (อ่าน 170) 03 พ.ย. 64
ที่ ปส 0208/136 เรื่อง นิมนต์เป็นกรรมการและประชุมคณะกรรมการจัดทำเอกสารประกอบการอบรม (อ่าน 168) 03 พ.ย. 64
ที่ ปส 0208/ว127 เรื่อง นิมนต์ประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8 (อ่าน 587) 20 ต.ค. 64
ที่ ปส 0208/ว123 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 529) 14 ต.ค. 64
ที่ ปส 0208/ว120 เรื่อง อนุทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 212) 06 ต.ค. 64