หนังสือเวียน
ที่ สศป 0308/ว17 เรื่อง ส่งแบบรายงานการออกประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 171) 16 มี.ค. 66
ที่ สศป 0308/ว16 เรื่อง มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด Max. ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา B-NET ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตการศึกษา (อ่าน 20) 14 มี.ค. 66
ที่ สศป 0308/ว14 เรื่อง ส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 167) 09 มี.ค. 66
ที่ สศป 0308/ว13 เรื่อง สำรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (อ่าน 168) 02 มี.ค. 66
ที่ สศป 0308/ว10 เรื่อง อนุทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 215) 20 ก.พ. 66
ที่ สศป 0308/ว9 เรื่อง ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA นักเรียนชั้น ม.6 (จำนวน 6 ภาคเรียน) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 181) 13 ก.พ. 66
ที่ สศป 0308/ว134 เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 177) 23 ธ.ค. 65
ที่ สศป 0308/ว133 เรื่อง เชิญประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 131) 23 ธ.ค. 65
ที่ สศป 0308/ว131 เรื่อง การสอบถามความคิดเห็น (อ่าน 267) 07 ธ.ค. 65
ที่ สศป 0308/ว128 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา(B-NET) ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (อ่าน 103) 02 ธ.ค. 65
ที่ สศป 0308/ว117 เรื่อง ส่งสถิติข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลรายบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 338) 26 ต.ค. 65
ที่ สศป 0308/ว100 เรื่อง แจ้งการรายงานตัวของเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) (อ่าน 561) 14 ก.ย. 65
ด่วนที่สุด ที่ สศป 0308/ว86 เรื่อง การจัดทำข้อมูลหลักสูตร และข้อมูลผลการเรียนเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 425) 07 ก.ย. 65
ที่ สศป 0308/ว85 เรื่อง อนุทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 710) 07 ก.ย. 65
ที่ สศป 0308/ว84 เรื่อง ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA นักเรียนชั้น ม.6 (จำนวน 5 ภาคเรียน) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 438) 01 ก.ย. 65
ที่ สศป 0308/ว82 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตัวแทนศูนย์ประสานงานการจัดสอบประจำสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) (อ่าน 211) 31 ส.ค. 65
ที่ สศป 0308/ว75 เรื่อง โครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี และโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 (อ่าน 346) 09 ส.ค. 65
ที่ สศป 0308/ว63 เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (อ่าน 710) 20 ก.ค. 65
ที่ สศป 0308/ว62 เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (อ่าน 579) 20 ก.ค. 65
ที่ สศป 0308/ว59 เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 446) 14 ก.ค. 65
ที่ สศป 0308/ว56 เรื่อง ส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ B-NET และ O-NET ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 339) 11 ก.ค. 65
ที่ สศป 0308/ว55 เรื่อง ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) (อ่าน 337) 11 ก.ค. 65
ที่ สศป 0308/ว54 เรื่อง การใช้ชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำหน่วยงาน (อ่าน 556) 05 ก.ค. 65
ที่ สศป 0308/ว49 เรื่อง นิมนต์ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8 ครั้งที่ 1/2565 (อ่าน 673) 27 มิ.ย. 65
ที่ ปส 0208/ว47 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโรงเรียน (อ่าน 348) 17 มิ.ย. 65
ที่ ปส 0208/ว36 เรื่อง ตรวจสอบบัญชีรายละเอียดการเข้าสู่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (อ่าน 804) 24 พ.ค. 65
ที่ ปส 0208/ว31 เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565 (อ่าน 618) 18 เม.ย. 65
ที่ ปส 0208/ว27 เรื่อง แจ้งปฏิทินและแนวปฏิบัติการดำเนินการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 441) 28 มี.ค. 65
ที่ ปส 0208/ว22 เรื่อง อนุทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 752) 16 มี.ค. 65
ที่ ปส 0208/ว21 เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 453) 10 มี.ค. 65