หนังสือภายนอก
ที่ สศป 0308/ว75 เรื่อง โครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี และโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 (อ่าน 106) 09 ส.ค. 65
ที่ สศป 0308/ว63 เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (อ่าน 464) 20 ก.ค. 65
ที่ สศป 0308/ว62 เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (อ่าน 340) 20 ก.ค. 65
ที่ สศป 0308/ว59 เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 233) 14 ก.ค. 65
ที่ สศป 0308/ว56 เรื่อง ส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ B-NET และ O-NET ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 161) 11 ก.ค. 65
ที่ สศป 0308/ว55 เรื่อง ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) (อ่าน 166) 11 ก.ค. 65
ที่ สศป 0308/ว54 เรื่อง การใช้ชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำหน่วยงาน (อ่าน 374) 05 ก.ค. 65
ที่ สศป 0308/ว49 เรื่อง นิมนต์ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8 ครั้งที่ 1/2565 (อ่าน 500) 27 มิ.ย. 65
ที่ ปส 0208/ว47 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโรงเรียน (อ่าน 192) 17 มิ.ย. 65
ที่ ปส 0208/ว36 เรื่อง ตรวจสอบบัญชีรายละเอียดการเข้าสู่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (อ่าน 587) 24 พ.ค. 65
ที่ ปส 0208/ว31 เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565 (อ่าน 457) 18 เม.ย. 65
ที่ ปส 0208/ว27 เรื่อง แจ้งปฏิทินและแนวปฏิบัติการดำเนินการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 294) 28 มี.ค. 65
ที่ ปส 0208/ว22 เรื่อง อนุทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 518) 16 มี.ค. 65
ที่ ปส 0208/ว21 เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 314) 10 มี.ค. 65
ที่ ปส 0208/ว20 เรื่อง มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด (Max.) ในการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับศูนย์สอบ (อ่าน 156) 10 มี.ค. 65
ที่ ปส 0208/ว18 เรื่อง ส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 392) 01 มี.ค. 65
ที่ ปส 0208/ว17 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2) (อ่าน 453) 01 มี.ค. 65
ที่ ปส 0208/ว16 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การนับเวลาเรียน การอนุมัติการจบการศึกษา และการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 381) 28 ก.พ. 65
ที่ ปส 0208/ว14 เรื่อง ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA นักเรียนชั้น ม.6 จำนวน 6 ภาคเรียน (อ่าน 341) 23 ก.พ. 65
ที่ ปส 0208/ว166 เรื่อง การจัดสอบ B-NET ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 465) 29 ธ.ค. 64
ที่ ปส 0208/ว142 เรื่อง การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 572) 18 พ.ย. 64
ที่ ปส 0208/139 เรื่อง ขออนุเคราะห์บุคลากรท่านเป็นกรรมการและประชุมคณะกรรมการจัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (อ่าน 265) 03 พ.ย. 64
ที่ ปส 0208/138 เรื่อง ขออนุเคราะห์บุคลากรท่านเป็นกรรมการและประชุมคณะกรรมการจัดทำเอกสารประกอบการอบรม (อ่าน 254) 03 พ.ย. 64
ที่ ปส 0208/137 เรื่อง นิมนต์เป็นกรรมการและประชุมคณะกรรมการจัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ 14 (อ่าน 245) 03 พ.ย. 64
ที่ ปส 0208/136 เรื่อง นิมนต์เป็นกรรมการและประชุมคณะกรรมการจัดทำเอกสารประกอบการอบรม (อ่าน 251) 03 พ.ย. 64
ที่ ปส 0208/ว127 เรื่อง นิมนต์ประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8 (อ่าน 675) 20 ต.ค. 64
ที่ ปส 0208/ว123 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 612) 14 ต.ค. 64
ที่ ปส 0208/ว120 เรื่อง อนุทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 296) 06 ต.ค. 64