คณะผู้บริหาร

พระโสภณพุทธิธาดา
ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8